menu icon

Pravila nagradnog konkursa „Biorela Super Choco bira najlepše Pile“

Član 1.

Nagradni konkurs „Biorela Super Choco bira najlepše Pile“ organizuje Milsing d.o.o.Beograd- Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16V, stan broj 18, MB 20661461 (u daljnjem tekstu Organizator).

Svrha priređivanja nagradnog konkursa jeste promocija uskršnjeg pakovanja Biorela Choco Multi Kids 20+ 4 štanglice gratis.

Član 2.

Svi učesnici ovog nagradnog konkursa  potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima (dalje: Pravila), a koja su objavljena i javno dostupna na web stranici www.biorela.rs.

Član 3.

Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju državljani Republike Srbije s adresom prebivališta u Republici Srbiji. U nagradnom konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod  Organizatora, kao ni članovi njohove uže porodice.

Maloletna lica, imaju pravo da učestvuju na Konkursu u skladu sa Zakonom, pri čemu prijavu na nagradni konkurs u njihovo ime podnosi roditelj ili staratelj deteta ili lice koje roditelj ili staratelj odredi, a koje je građanin Republike Srbije, uz saglasnost za prikupljanjem i drugom obradom njegovih podataka o ličnosti i podataka o ličnosti navedenog maloletnog lica u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ukoliko maloletna osoba, kao učesnik, osvoji nagradu, Organizator će nagradu uručiti osobi koja je roditelj, odnosno staratelj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju svojstvo roditelja, odnosno staratelja ili uz beležnički overenu saglasnost roditelja ili staratelja, trećoj osobi koja je tom saglasnošću identifikovana.

Član 4.

Nagradni konkurs traje od  08.04.2024. godine do 12.5.2024. godine.

Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu ostvaruje se na sledeći način:

– za učestvovanje u nagradnom konkursu potrebno je na kreativan način obojiti, oslikati ili ukrasiti pile koji je deo uskršnjeg omota proizvoda Biorela Choco Multi Kids.

Član 5.

Prijava za učestvovanje u nagradnom konkursu moguća je slanjem radova putem pošte, te je za prijavu potrebno napraviti sledeće korake:

  1. Upoznati se s Pravilima nagradnog konkursa i Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti (koje je sastavni deo ovih Pravila)
  2. Izrezati zadnju stranu uskršnjeg omota u obliku pileta, obojati, oslikati ili ukrasiti,  napisati lične i kontakt podatke za slanje nagrade (ime i prezime deteta, ime i prezime roditelja/ staratelja, adresa, grad i broj telefona)
  3. Gore navedeno poslati na adresu: Milsing d.o.o.Beograd- Novi Beograd, 11070 Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 16V, stan broj 18

Jedan učesnik može može učestvovati neograničen broj puta, a u obzir će se uzeti samo jedna prijava po učesniku, a  po odluci žirija.

Slanjem prijave potvrđujete da ste upoznati s pravilima nagradnog konkursa i obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.

Član 6.

Žiri će činiti:

Milica Tadić, Jovana Blagojević, Ivana Andrijašević

Žiri će odabrati 20 radova koji će biti nagrađeni Biorela poklon paketom.

Biorela poklon paket sadrži: proizvode Biorela Multi Kids, Biorela Immuno Kids, bojice, tatu, bojanka

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši glasanje jesu iskazana kreativnost u bojenju, oslikavanju i ukrašavanju uskršnjeg omota u obliku pileta.

Član 7.

Dobitnici će biti objavljeni najkasnije do 20.05.2024. na web stranici www.biorela.rs.

Biće objavljene poslednje 4 cifre mobilnog telefona koji je dostavljen uz prijavu za učešće.

Član 8.

Dobitnici će biti obavešteni putem dostavljenih ličnih podataka.

Član 9.

Nagrade će se poslati putem pošte ili kurirske službe na adrese roditelja/staratelja dobitnika.

U slučaju da roditelj/staratelj dobitnika ne primi obaveštenje o osvojenoj nagradi ili ne preuzme nagradu, Organizator će obaveštenje ili nagradu poslati još jednom, te ako roditelj/staratelj dobitnika istu ponovno ne primi, dobitnik gubi pravo na nagradu i organizator se oslobađa svake dalje odgovornosti.

Roditelji/staratelji dobitnika su dužni svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi ličnom kartom kako bi preuzeli nagradu.

Nagrade nije moguće zameniti za novac, druge proizvode i usluge.

Član 10.

U slučaju da Organizator utvrdi da učesnik nije poštivao Pravila nagradnog konkursa, isti ima pravo u bilo kom trenutku zabraniti dalje učestvovanje u nagradnom konkursu tom učesniku.

Član 11.

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Učestvovanjem i prijavljivanjem na nagradni konkurs, učesnici konkursa daju saglasnost da se njihovi lični podaci koriste u svrhu realizacije nagradnog konkursa u toku konkursa, i u svrhu objave dobitnika, nakon čega se isti podaci brišu iz evidencije nagradnog konkursa, u skladu sa propisanom zakonskom regulativom za čuvanje podataka o ličnosti. Organizator u skladu sa članom 12, 15, 16 stav 2. i 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) – u daljem tekstu: „Zakon“, upoznaje sva lica koja učestvuju u Nagradnom konkursu na koji način će Organizator obrađivati njihove podatke o ličnosti. Izraz podaci o ličnosti korišćen u ovim Pravilima podrazumeva: ime i prezime dobitnika, ime i prezime zakonskog zastupnika (roditelja) / staratelja, broj telefona roditelja/ staratelja, podatke o adresi za dostavljanje nagrada, crtež, a koje podatke je Priređivač dužan da prikuplja i obrađuje radi vođenja baze podataka. Podaci o ličnosti iz prethodnog stava ovog člana biće korišćeni samo u svrhu organizovanja i realizacije Nagradnog konkursa, te slanja potrebnih obaveštenja. Podaci o ličnosti iz prethodnog stava ovog člana će se tretirati sa najvišim standardima bezbednosti i poverljivosti u skladu sa Zakonom. Učesnik u svakom momentu trajanja nagradnog konkursa, obradu i korišćenje svojih podataka može opozvati, tako što će poslati pisani zahtev na adresu Organizatora ili na email adresu: savet@milsing.com , nakon čega je obrada podataka o ličnosti nedozvoljena. U skladu sa članom 26 Zakona, učesnik ima pravo da od Organizatora zahteva pristup podacima o ličnosti, pravo na ispravku ili brisanje svojih podataka o ličnosti u skladu sa članom 29 i 30 Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31 Zakona, prava na prenosivnost podataka u skladu sa članom 36 Zakona, te pravo na prigovor u skladu sa članom 37 Zakona. Na osnovu odredaba Zakona učesnici imaju pravo da zahtevaju obaveštavanje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose na učesnika i sva prava na osnovu uvida (isrpavka, ažuriranje i dr.) kao i pravo da pristanak za obradu opozovu u svakom trenutku. Pored toga, učesnici imaju pravo da ograniče obradu podataka o ličnosti, pravo na prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor. U slučaju opoziva, podaci učesnika se brišu i nakon podnošenja zahteva za opoziv, učesnik gubi pravo na dalje učešće u nagradnom konkursu, odnosno na nagradu. Smatra se da je Učesnik slanjem likovnog rada za nagradni likovni konkurs pročitao Pravila i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.

Član 12.

Svi učesnici u ovom nagradnom konkursu, saglasni su da Organizator ima pravo objaviti dostavljeni materijal bez naknade, u štampanim, zvučnim, slikovnom i video materijalima i to potvrđuju učešćem u istom.

Svi učesnici (njihovi roditelji/ staratelji), u vezi sa radovima dostavljenim za potrebe ovog nagradnog konkursa, prenose na Organizatora imovinsku komponentu autorskog prava, i to predmetno, vremenski i prostorno neograničeno i to potvrđuju učešćem u istom.

Svaki učesnik nagradnog konkursa (njegov roditelj/staratelj) potvrđuje i jemči Organizatoru da je ovlašćen koristiti dostavljene radove te upotreba istih ne predstavlja povredu prava intelektualne svojine trećih lica. U slučaju da treće lice tvrdi da se predmetnim radom krše prava intelektualne svojine, učesnik se obvezuje nadoknaditi sve eventualne troškove, naknade i ostala plaćanja koja mogu biti prouzrokovana Organizatoru.

Član 13.

Nagradni konkurs se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumeva se nastupanje vanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti.

Član 14.

Učestvovanjem u nagradnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promene ovih Pravila, a o tome će svi učesnici biti blagovremeno obavešteni.

U slučaju spora proistekolg iz primene ovih Pravila utvrđuje se nadležnost stvarnog suda u Beogradu i primena materijalnog i procesnog prava Republike Srbije.

Beograd, 03.04. 2024. godine

Organizator: Milsing d.o.o. Beograd

Kontakt

Imate pitanje za nas? Javite se i saznajte sve šta vas zanima!

Javite se